Διαγωνισμός για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων.

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο Αντιδήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει πλειοδοτικό και προφορικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων – θαλασσίων μέσων αναψυχής – καντινών, όπως περιγράφονται παρακάτω και θα δημοπρατηθούν ξεχωριστά.

                                                       1. Τ.Κ. Πέρδικας

                                           α) Παραλία Αρίλλας (ομπρέλες ξαπλώστρες)
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΕΜΒΑΔΟ
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
Παραλία Αρίλλας νότιο τμήμα (40χ5)
200 μ2
Ιδιότητα:
A/A
X
Y
0
179981.37
4362380.34
1
179968.14
4362357.19
2
179966.16
4362357.19
3
179980.71
4362348.59
4
179995.26
4362369.10
Παραλία Αρίλλας βόρειο τμήμα(40χ5)
200 μ2
Ιδιότητα:
A/A
X
Y
0
180029.00
4362639.30
1
180027.01
4362667.75
2
180013.78
4362665.76
3
180016.43
4362637.32
Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας για κάθε πόστο ορίζεται στο ποσό των 1.200 €.
Β) Παραλία Αρίλλας (θαλάσσια μέσα αναψυχής 20 μ2)
Εμβαδόν: 20 τ.μ.   Αρίλλα   Τ.Κ. Πέρδικας
Ιδιότητα:
A/A
X
Y
0
179948.30
4362317.90
1
179960.21
4362316.58
2
179952.27
4362307.32
3
179938.38
4362308.64
Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας ορίζεται στο ποσό των 1.000 €.
γ) Παραλία Αγία Παρασκευής (θαλάσσια μέσα αναψυχής 20 μ2)
Ιδιότητα:
A/A
X
Y
0
178935.47
4366034.05
1
178924.89
4366030.08
2
178928.59
4366024.52
3
178939.18
4366028.23
Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας ορίζεται στο ποσό των 1.000 €.
                                                                 2. Τ.Κ. ΣΥΒΟΤΩΝ
                                                           ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
                                           Α)Παραλία ΖΑΒΙΑ πόστο 1 εμβαδού 500 μ2
A/A X Y
0 176864.58 4367655.15
1 176877.01 4367646.69
2 176902.94 4367670.50
3 176890.24 4367677.91
Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας ορίζεται στο ποσό των 3.000 €.
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
α)Παραλία Μέγα Άμμος στο κέντρο αυτής πόστο 20μ2
Ιδιότητα:
A/A
X
Y
0
177501.69
4367399.17
1
177500.11
4367399.17
2
177499.05
4367395.46
3
177503.55
4367393.88
4
177504.87
4367397.84
Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας ορίζεται στο ποσό των 1.000 €.
β)Παραλία ΖΑΒΙΑ στο δυτικό άκρο πόστο 20μ2
Ιδιότητα:
A/A
X
Y
0
176877.28
4367657.20
1
176881.51
4367655.88
2
176879.52
4367652.04
3
176877.54
4367652.44
4
176875.29
4367652.84
Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας ορίζεται στο ποσό των 1.000 €.
                                         γ) Παραλία Γαλλικός Μώλος ,στο δυτικό άκρο πόστο 20μ2
Ιδιότητα:
A/A
X
Y
0
175802.40
4368917.75
1
175803.99
4368913.78
2
175807.96
4368915.10
3
175806.64
4368919.60
Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας ορίζεται στο ποσό των 500 €.
δ) Παραλία ΖΕΡΙ στο δυτικό άκρο αυτής πόστο 20 μ2
Ιδιότητα:
A/A
X
Y
0
175482.65
4369159.51
1
175484.64
4369160.57
2
175486.62
4369162.16
3
175483.45
4369165.20
4
175479.48
4369161.89
Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας   ορίζεται στο ποσό των 500 €.
                                                             ΚΑΝΤΙΝΕΣ
α) Παραλία Ζάβια ανατολικά κοιτώντας την θάλασσα πόστο 15 μ2
Ιδιότητα:
A/A
X
Y
0
176902.68
4367672.35
1
176902.68
4367667.59
2
176906.64
4367669.44
3
176907.70
4367668.65
4
176906.38
4367672.09
Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας   ορίζεται στο ποσό των 1.000 €.                                                              
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει, στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα εξής δικαιολογητικά:
1) Άδεια λειτουργίας και έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, για το αντικείμενο που προτίθενται να συμμετάσχουν στην δημοπρασία ( άρθρο 3 παρ.1 περιπτ .Β της ΔΔΠ0007378/0454BΕΞ2017/12.05.2017(ΦΕΚ 1636 τεύχος Β΄) ΚΥΑ .
2) Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Θα αναφέρονται το τμήμα ή τα τμήματα αιγιαλού – παραλίας για τα οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να καταθέσει προσφορά και τα πλήρη στοιχεία του: Επαγγελματική δ/νση ή δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ των προσώπων που αναφέρονται στην Αίτηση.
3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο.
4) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986, όπου ο υποψήφιος θα αναφέρει ότι: α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών ΔΔΠ0007378/0454BΕΞ2017/12.05.2017(ΦΕΚ 1636 τεύχος Β΄)ΚΥΑ , τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, έχει πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης του χώρου αιγιαλού και παραλίας, την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και γ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του, σχετικό με οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση του Διαγωνισμού.
5) Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ηγ/τσας περί μη οφειλής του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ.
6) Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, υπέρ του Δήμου Ηγ/τσας για συμμετοχή στην πλειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2017, που πρέπει να αναγνωρίζεται για εγγυοδοτήσεις, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του ελαχίστου ορίου προσφοράς που έχει ορισθεί στην διακήρυξη.
7) Σε περίπτωση χρήσης του χώρου αιγιαλού και παραλίας για διενέργεια θαλασσίων μέσων αναψυχής (σε υποδεικνυόμενες από την παρούσα διακήρυξη θέσεις) προσκομίζεται επιπλέον : Η αίτηση ανανέωσης της άδειας Θ.Μ.Α. προς το Λιμεναρχείο και η προηγούμενη άδεια του Λιμεναρχείου. Για τα νέα πόστα, αντίγραφο της αιτήσεως χορήγησης της άδειας Θ.Μ.Α. προς το Λιμεναρχείο και το πρακτικό της Επιτροπής.
8) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, επιπλέον των προαναφερόμενων, θα πρέπει να συνυποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου καθώς και ΦΕΚ μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτών.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 περί μη ανάκλησης της άδειας σύστασης της εταιρίας (όπου απαιτείται).
γ) Πρόσφατη βεβαίωση περί μη πτώχευσης και περί μη αίτησης και θέσης σε διαδικασία για πτώχευση (εντός εξαμήνου).
δ) Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ηγ/τσας περί μη οφειλής του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ.
Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Για την χρήση από καντίνα : α) αντίγραφο της άδεια λειτουργίας καντίνας ( αυτοκινούμενης ή μη) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30.7.2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας.
9) Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό ένωσης ή κοινοπραξίας φυσικών προσώπων, προσκομίζεται από κάθε μέλος της ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας χωριστά:
α) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες στην ένωση ή κοινοπραξία συνέστησαν αυτή με σκοπό να αναλάβουν την παραχώρηση απλής χρήσης (Μίσθωση) και ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι του Δήμου Ηγ/τσας, σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ενιαία, αδιαίρετα και εις ολόκληρο, μέχρι την Υπογραφή της Σύμβασης. Επίσης στην υπεύθυνη δήλωση, τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας θα εγγυηθούν ατομικά και εις ολόκληρο κατά τη σύναψη της οικείας σύμβασης, την καλή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα προκήρυξη. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ηγ/τσας περί μη οφειλής του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ.
β) Επίσης, θα πρέπει να επισυνάψουν τη σύσταση κοινοπραξίας.
10) Φορολογική ενημερότητα του Συμμετέχοντα, εν ισχύ κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, των μελών που αποτελούν αυτό).
Σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικού ή σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι συντρέχει λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας προκήρυξης, η αντίστοιχη προσφορά αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 19-06-2017 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00΄ μέχρι 10:30΄ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (ισόγειο) στο Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της οδού Σουλίου 3 στην Ηγουμενίτσα, ενώπιον της αρμόδιας από το Νόμο Επιτροπής. Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
                             Ο Αντιδήμαρχος
                                                                                                                                                               Σωτήριος Γ. Μήτσης

 

Advertisements

1ος Ερασιτεχνικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους Δήμου Ηγουμενίτσας

Δελτίο Τύπου
08/06/2017

1ος Ερασιτεχνικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους Δήμου Ηγουμενίτσας

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας επενδύοντας στην Έβδομη Τέχνη και θέλοντας να υποστηρίξει την δημιουργική έκφραση των δημοτών του διοργανώνειτον 1ος Ερασιτεχνικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους με θέμα:

«Ο τόπος μας …. αλλιώς»

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη και προβολή περιοχών του Δήμου Ηγουμενίτσας, καθώς και του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού τους πλούτου, μέσω της διάδοσης της τέχνης του κινηματογράφου και της ταινίας μικρού μήκους. Επιπλέον επενδύειστην ανταλλαγή απόψεων, αλλά κυρίως στην καλλιέργεια του πνεύματος φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των νέων κινηματογραφιστών.

Καλούμε λοιπόν όλους, όσοι αισθάνονται δημιουργικοί και θέλουν να λάβουν μέρος να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στον Δήμο, μαζί με τα δικαιολογητικά και το απαραίτητο οπτικοακουστικό υλικό απαραιτήτως μέχρι και την Πέμπτη 31 Σεπτεμβρίου 2017.

Βραβεύουμε:

  • την ατομική ή συλλογική έκφραση με ελεύθερη επιλογή της κατηγορίας του κινηματογραφικού είδους (ντοκιμαντέρ, μυθοπλασία, βίντεο τέχνης κ.α.)
  • την πρωτοποριακή και εναλλακτική ματιά στην παρουσίαση του θέματος
  • τη βέλτιστη αποτύπωση του θέματος στον μικρότερο δυνατό κινηματογραφικό χρόνο
  • το τεχνικά άρτιο αποτέλεσμα.

Οι όροι και οι λεπτομέρειες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας tmm.igoumenitsa.gr ενώ η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Γραφείο Δημάρχου
Ηγουμενίτσας

Μήνυμα Προέδρου Πέρδικας

Καλησπέρα,

Θα ήθελα να σας ενημερώσω πως στο δρόμο προς την δεξαμενή Γρανίτσας υπάρχουν σοβαρά τεχνικά προβλήματα από την επισκευή της ΔΕΥΑΗ. Μεγάλη προσοχή προς όλους τους οδηγούς!!!!!

Σας ευχαριστώ!19029222_1367307510019991_668881061779129453_n